Świadczymy usługi w postępowaniu kanonicznym o stwierdzenie nieważności małżeństwa, potocznie tzw. rozwód kościelny lub unieważnienie ślubu kościelnego.

Oferujemy pomoc i wsparcie w postępowaniu przed sądem Trybunałem Diecezjalnym ze strony profesjonalnych pełnomocników tj. adwokatów kościelnych posiadających właściwe uprawnienia do prowadzenia postępowań o stwierdzenie nieważności małżeństwa (adwokat kościelny powinien okazać na żądanie klienta – dekret biskupa nominującego do pełnienia zadań adwokata kościelnego). Prawo kanoniczne wymaga szczególnych uprawnień prawników – adwokatów kościelnych do prowadzenia postępowań w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa określanego też unieważnieniem ślubu kościelnego.

Zajmujemy się  prowadzeniem sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa począwszy od doradztwa prawnego, poprzez przygotowanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego, reprezentację adwokata kościelnego przed sądem biskupim, aż do momentu wydania orzeczenia sądu biskupiego.
 
Jednym z obszarów działalności kancelarii w zakresie prawa kanonicznego jest wydawanie opinii o celowości bądź niecelowości wnoszenia apelacji od orzeczenia sądu stwierdzającego ważność małżeństwa kanonicznego – szczególnie dla osób niekorzystających z usług naszej kancelarii prawniczej.

Zajmujemy się odzyskiwaniem środków zgromadzonych na tzw. polisolokatach tj. umowach ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem emerytalnym. 

Podpisując umowę ubezpieczenia na życie wraz z funduszem kapitałowym tzw. polisolokatę często klienci zostali wprowadzeni w błąd w zakresie potencjalnego zysku jaki zostanie osiągnięty przez taką polisolokatę.Niestety już w trakcie trwania umowy ubezpieczenia okazywało się, że zysk osiągnięty jest nieporównywalnie niski z prognozowanym zyskiem. Często zdarza się, iż kapitał zgormadzony na tzw. polisolokacie jest niższy niż suma wpłaconych składek. Ubezpieczony chcąc wycofać zgromadzone środki na polisolokacie dowiadywał się często, iż wypłata środków spowoduje obciążenie zgromadzonego kapitału tzw. opłatą za wkup, które często były niewspółmiernie wysokie do ponoszonych kosztów.

 
 

Nasze usługi koncentrują się na prowadzeniu postępowań dotyczących odzyskiwana środków z polisolokat w podobnych sytuacjach. Ponadto pomagamy w odzyskaniu bezprawnie pobranych przez Ubezpieczyciela opłat likwidacyjnych.

Po śmierci osoby bliskiej, uzbierane środki z OFE podlegają dziedziczeniu. Zajmujemy się kompleksowo procedurą odzyskania środków z martwych kont OFE.

Zgromadzone środki finansowe na koncie OFE podlegają dziedziczeniu, jeżeli nie otrzymał ich w postaci emerytury. Osobą uprawnioną do odbioru tych środków jest osoba wskazana przez ubezpieczonego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia lub przez złożenie przez ubezpieczonego pisemnej dyspozycji. Jeżeli jednak przez ubezpieczonego w zakresie zgromadzonych środków OFE nie została wskazana osoba uposażona, wówczas środki zgromadzone na koncie w otwartym funduszu emerytalnym podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych czyli wchodzą do masy spadkowej.
 

Zajmujemy się odzyskiwaniem środków z OFE po śmierci ubezpieczonego od Towarzystwa Emerytalnego.

Ponadto zajmujemy się pomocą w ustaleniu w jakim funduszu emerytalnym prowadzone było konto, zajmujemy się wsparciem w zakresie uzyskania niezbędnych dokumentów oraz zajmujemy się reprezentacją w sporze z Towarzystwami Ubezpieczeń.

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów zarówno organizujących jak i wykonujących zamówienia publiczne.

Wykonawcą zamówienia jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która stara się o udzielenie jej zamówienia publicznego, a także podmiot, który złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
 

Procedura udzielenia zamówienia jest jawna i odbywa się według prawnie ustalonych kryteriów.

Zapewniamy wsparcie prawne podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez udzielanie porad prawnych i konsultacji ale także poprzez prowadzenie negocjacji. Reprezentujemy klientów w sporach z podmiotami w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzimy obsługę prawną projektów z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno dla udzielających zamówień publicznych organów administracji rządowej i samorządowej oraz wykonawców zamówień publicznych.
 
Współpracujemy z profesjonalnymi pełnomocnikami, posiadającymi wszechstronną wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych.