201701.16
0
0

Konsekwencje za jazdę pod wpływem alkoholu.

Policyjne statystyki wskazują, że na polskich drogach liczba pijanych kierowców wciąż wzrasta co skłania ustawodawcę do coraz surowszego karania kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Zatrzymanemu za jazdę pod wpływem alkoholu grożą surowe kary. Oprócz przewidzianych w kodeksie karnym, orzekany jest także obligatoryjnie co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia…

201701.16
0
0

Co grozi zatrzymanemu za posiadanie marihuany w Polsce?

Posiadanie marihuany w Polsce jest nielegalne a zatrzymanemu z marihuaną grozi nie tylko kara grzywny i kara ograniczenia wolności ale nawet kara pozbawienia wolności do 1 roku. Co grozi za posiadanie marihuany? Kary za posiadanie marihuany wskazane zostały nie w kodeksie karnym a w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, która obok wymienionych kar penalizuje także wypadek…

201601.14
0
0

Dochodzenie należności na drodze sądowej.

Odzyskiwanie długów. Windykacja przedsądowa. Windykacja sądowa. Wraz ze wzrostem rynkowych transakcji handlowych wzrasta liczba nierzetelnych kontrahentów, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Konieczne staje się wówczas podjęcie dostępnych kroków prawnych mających na celu wyegzekwowanie należności. Pierwszym krokiem jaki należy podjąć są negocjacje z dłużnikiem mające na celu doprowadzenie do porozumienia. Ten rodzaj windykacji określa się…

201601.14
0
0

Komu i kiedy przysługuje renta rodzinna ? Prawo do renty rodzinnej.

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych członkom rodziny po śmierci ubezpieczonego, który miał ustalone prawo do emerytury lub renty lub gdy spełniał warunki do przyznania tych świadczeń. Renta rodzinna wg. Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje : dzieciom własnym, drugiego małżonka oraz  przysposobionym aż do ukończenia przez nie 16…