201701.16
0
0

Konsekwencje za jazdę pod wpływem alkoholu.

Policyjne statystyki wskazują, że na polskich drogach liczba pijanych kierowców wciąż wzrasta co skłania ustawodawcę do coraz surowszego karania kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Zatrzymanemu za jazdę pod wpływem alkoholu grożą surowe kary. Oprócz przewidzianych w kodeksie karnym, orzekany jest także obligatoryjnie co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia…

201701.16
0
0

Co grozi zatrzymanemu za posiadanie marihuany w Polsce?

Posiadanie marihuany w Polsce jest nielegalne a zatrzymanemu z marihuaną grozi nie tylko kara grzywny i kara ograniczenia wolności ale nawet kara pozbawienia wolności do 1 roku. Co grozi za posiadanie marihuany? Kary za posiadanie marihuany wskazane zostały nie w kodeksie karnym a w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, która obok wymienionych kar penalizuje także wypadek…

201606.27
0
0

Zamówienia publiczne – informacje ogólne

Regulacje realizacji zamówień dokonywanych przez podmioty należące do sektora publicznego zawarte zostały w akcie normatywnym Prawo Zamówień Publicznych[1] ( dalej jako p.z.p.). Ustawa ta zawiera normy dotyczące zasad i trybów udzielania zamówień publicznych. Zamówienia publiczne ( kontrakty publiczne) są to odpłatne umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane….

201604.18
0
0

Odszkodowanie za wywłaszczenie z nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg.

Odszkodowanie za wywłaszczenie z nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg w świetle ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Podstawowym i najwyższym aktem prawnym regulującym ochronę prawa własności jest Konstytucja1. Przepisy ustawy zasadniczej stanowią, iż prawo własności nie ma charakteru bezwzględnie chronionego – zgodnie z art. 64…