201602.29
0
0

Skutki podatkowe świadczenia pośmiertnego

Opodatkowanie podatkiem dochodowym lub objęcie zwolnieniem podatkowym jest zależne od tytułu wypłaty świadczenia oraz jego wysokości. W przedmiotowej sytuacji Spółka planuje dokonać wypłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz rodziny zmarłego pracownika. Warto przyjrzeć się skutkom podatkowym takiego przedsięwzięcia. 1. Wypłata zapomogi z ZFŚS Zapomogę z tytułu śmierci pracownika wypłaca się rodzinie zmarłego ze środków Zakładowego…

201602.18
0
0

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody i krzywdy powstałe w wypadkach komunikacyjnych.

Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, która poniosła szkodę ma prawo do odszkodowania i może w tym celu wystąpić na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania rekompensaty, często także uzyskania zwrotów kosztów leczenia i rehabilitacji. Ponadto, poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia na doznaną krzywdę a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy całkowicie lub częściowo utraci możliwość…

201602.18
0
0

Przedawnienie roszczenia – czy uniknięcie odpowiedzialności za dług jest możliwe?

Podstawowym pytaniem związanym z omawianą materią jest określenie zasadniczej funkcji pełnionej przez instytucję przedawnienia. Wydaje się, że podstawową rolą jaką ona spełnia jest stabilizacja stosunków funkcjonujących w obrocie prawnym. Ograniczenie temporalne realizacji świadczenia ma za zadanie wykluczyć stosunki nierealizowane przez określony czas, a tym samym zapewnić pewność sytuacji prawnej każdej ze stron.[1] Na wstępie można…

201602.08
0
0

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego – czy od zasady wydania wierzycielowi jednego tytułu wykonawczego istnieją wyjątki? 

Co do zasady wydanie wierzycielowi więcej niż jednego tytułu wykonawczego i tym samym wprowadzenie do obrotu prawnego ich większej liczby rodzi niebezpieczeństwo kilkukrotnej, nieuzasadnionej egzekucji roszczenia, które zostało już uprzednio wyegzekwowane od dłużnika. Jednakże nie jest to reguła bezwzględna. Jako przykład można chociażby wskazać ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego, aczkolwiek niniejszy artykuł dotyczyć…