201511.05
0
0

Umowa alimentacyjna

Alimenty definiuje się jako środki na utrzymanie przekazywane przez osobę zobowiązaną ( bądź przez sąd, bądź na podstawie umowy ) osobie zobowiązanej do ich otrzymywania. Najczęściej z powództwem o ustalenie alimentów występuje były małżonek, pod którego opieką znajduje się uprawnione do otrzymywania alimentów dziecko. Jednak nie są to przypadki odosobnione. Osobą uprawnioną do otrzymywania alimentów…

201511.02
0
0

Stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia

Śmierć osoby fizycznej wywołuje bardzo wiele skutków prawnych w m.in. której skutkiem jest dziedziczenie to znaczy przejście ogółu praw i obowiązków na osoby będące spadkobiercami. Dziedziczenie odbywa się albo na podstawie ustawy jeśli spadkodawca nie zostawił testamentu, a jeśli wola spadkodawcy została spisana w formie testamentu wówczas pierwszeństwo ma dziedziczenie testamentowe. Potwierdzenie takiego stanu rzeczy…