201604.04
0
0

Unieważnienie małżeństwa przez kościół, tzw. rozwód kościelny. Stwierdzenie nieważności małżeństwa.

„Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6; por. Mk 10, 9; Łk 16, 18). Unieważnienie małżeństwa kanoniczego tzw. rozwód kościelny. Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Prawo kanoniczne uznaje nierozerwalność sakramentalnego związku małżeńskiego o ile zostało ono ważnie zawarte. Małżeństwo kanoniczne określane często jako ślub kościelny, nie może być żadną ludzką władzą i z żadnej…

201603.21
0
0

Przedawnienie długów

Przedawnienie zobowiązania jest to istotna z punktu widzenia prawa cywilnego instytucja prawna. Celem wprowadzenia instytucji przedawnienia długów jest ochrona dłużnika w razie opieszałego działania wierzyciela w dochodzeniu swoich należności. Chodzi o uniknięcie stanu niepewności w zakresie istniejącego długu. Przedawnienie długu nie oznacza, że istniejący dług z urzędu wygasa i zobowiązania nie trzeba już uregulować a…

201602.29
0
0

Skutki podatkowe świadczenia pośmiertnego

Opodatkowanie podatkiem dochodowym lub objęcie zwolnieniem podatkowym jest zależne od tytułu wypłaty świadczenia oraz jego wysokości. W przedmiotowej sytuacji Spółka planuje dokonać wypłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz rodziny zmarłego pracownika. Warto przyjrzeć się skutkom podatkowym takiego przedsięwzięcia. 1. Wypłata zapomogi z ZFŚS Zapomogę z tytułu śmierci pracownika wypłaca się rodzinie zmarłego ze środków Zakładowego…

201602.18
0
0

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody i krzywdy powstałe w wypadkach komunikacyjnych.

Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, która poniosła szkodę ma prawo do odszkodowania i może w tym celu wystąpić na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania rekompensaty, często także uzyskania zwrotów kosztów leczenia i rehabilitacji. Ponadto, poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia na doznaną krzywdę a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy całkowicie lub częściowo utraci możliwość…