201602.18
0
0

Przedawnienie roszczenia – czy uniknięcie odpowiedzialności za dług jest możliwe?

Podstawowym pytaniem związanym z omawianą materią jest określenie zasadniczej funkcji pełnionej przez instytucję przedawnienia. Wydaje się, że podstawową rolą jaką ona spełnia jest stabilizacja stosunków funkcjonujących w obrocie prawnym. Ograniczenie temporalne realizacji świadczenia ma za zadanie wykluczyć stosunki nierealizowane przez określony czas, a tym samym zapewnić pewność sytuacji prawnej każdej ze stron.[1] Na wstępie można…

201602.08
0
0

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego – czy od zasady wydania wierzycielowi jednego tytułu wykonawczego istnieją wyjątki? 

Co do zasady wydanie wierzycielowi więcej niż jednego tytułu wykonawczego i tym samym wprowadzenie do obrotu prawnego ich większej liczby rodzi niebezpieczeństwo kilkukrotnej, nieuzasadnionej egzekucji roszczenia, które zostało już uprzednio wyegzekwowane od dłużnika. Jednakże nie jest to reguła bezwzględna. Jako przykład można chociażby wskazać ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego, aczkolwiek niniejszy artykuł dotyczyć…

201602.08
0
0

Skutki w zakresie podatków dochodowych nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników

Jedną z popularniejszych świadczeń na rzecz pracowników jest nieodpłatne udostępnienie przez firmę mieszkania. Warto rozważyć, jakie skutki w zakresie podatków dochodowych będzie rodziło takie świadczenie zarówno dla pracodawcy jaki i dla podatnika. Skutki podatkowe dla pracodawcy. Pomimo nieodpłatnego udostępnienia mieszkania na rzecz pracownika, nie można stwierdzić, że po stronie pracodawcy nie występuje przychód. Mianowicie przychodem…

201602.05
0
0

Windykacja na poziomie międzynarodowym – zagadnienia wybrane. O Europejskim Tytule Egzekucyjnym słów kilka.

Czym w ogóle jest Europejski Tytuł Egzekucyjny (dalej ETE)? Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych został wprowadzony rozporządzeniem nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.04.2004 r.[1] Niekiedy bywa on określany mianem „europejskiego paszportu sądowego” towarzyszącego różnego rodzaju dokumentom urzędowym, orzeczeniom czy ugodom. ETE jest zaświadczeniem pozwalającym na swobodny przepływ dokumentów, urzeczeń bądź ugód na…