201512.02
0
0

Jak napisać testament żeby miał moc prawną.

Testament jest rozporządzeniem na wypadek śmierci. Oznacza to iż w chwili śmierci na spadkobierców przechodzą wszelkie prawa i obowiązki, które należały dotychczas do spadkodawcy zgodnie z ostatnią wolą spadkodawcy jeżeli sporządził testament. Testament jest dokumentem mającym w swej treści ostatnią wolę spadkodawcy, dzięki czemu  nie dochodzi do podziałów i sporów w rodzinie czy choćby ewentualnych…

201511.05
0
0

Założenie księgi wieczystej – wniosek

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek założenia księgi wieczystej. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgę wieczystą zakłada się przez złożenie wniosku do sądu rejonowego, właściwego ze względu na położenie nieruchomości, dla której ma zostać założona księga wieczysta. Wniosek o założenie księgi wieczystej powinien zawierać :…

201511.05
0
0

Umowa alimentacyjna

Alimenty definiuje się jako środki na utrzymanie przekazywane przez osobę zobowiązaną ( bądź przez sąd, bądź na podstawie umowy ) osobie zobowiązanej do ich otrzymywania. Najczęściej z powództwem o ustalenie alimentów występuje były małżonek, pod którego opieką znajduje się uprawnione do otrzymywania alimentów dziecko. Jednak nie są to przypadki odosobnione. Osobą uprawnioną do otrzymywania alimentów…

201511.02
0
0

Stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia

Śmierć osoby fizycznej wywołuje bardzo wiele skutków prawnych w m.in. której skutkiem jest dziedziczenie to znaczy przejście ogółu praw i obowiązków na osoby będące spadkobiercami. Dziedziczenie odbywa się albo na podstawie ustawy jeśli spadkodawca nie zostawił testamentu, a jeśli wola spadkodawcy została spisana w formie testamentu wówczas pierwszeństwo ma dziedziczenie testamentowe. Potwierdzenie takiego stanu rzeczy…