201602.03
0
0

Decyzja o warunkach zabudowy

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego

Sposób korzystania z nieruchomości na danym obszarze jest determinowany przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwała ta, podejmowana przez właściwe organy określa sposób korzystania z nieruchomości.

Jeżeli na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, możliwe jest ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości w inny sposób, tj. w drodze decyzji administracyjnej bo taką jest decyzja o warunkach zabudowy (tzw. WZ).

Regulacje dotyczące zmiany zagospodarowania terenu wydawania w wyniku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy znajdują się w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest tylko dla tych nieruchomości, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa warunki, których  łączne spełnienie konieczne jest do wydania decyzji o warunkach zabudowy tj.:

  • nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej
  • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

Przykład: Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy dla działki budowlanej, co najmniej jedna działka dostępna z tej samej drogi publicznej musi być zabudowana w podobny sposób. 

  • istnieją lub projektowane są uzbrojenia terenu
  • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie złożonego uprzednio wniosku.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć na wymaganym przez właściwy urząd formularzu.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy uregulowane jest w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy  powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki  o czym stanowi art. 35. § 1 k.p.a.

W art. 35 § 3 określony został termin miesięczny dla sprawy wymagającej postępowania administracyjnego, a dla sprawy szczególnie skomplikowanej  zakreślony został termin nie późniejszy niż dwumiesięczny od dnia wszczęcia postępowania.

Jeżeli wydana decyzja nie spełnia Państwa oczekiwań można ją zaskarżyć do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe na zasadach ogólnych.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.