201601.14
0
0

Dochodzenie należności na drodze sądowej.

Odzyskiwanie długów. Windykacja przedsądowa. Windykacja sądowa.

hook money

Windykacja należności

Wraz ze wzrostem rynkowych transakcji handlowych wzrasta liczba nierzetelnych kontrahentów, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Konieczne staje się wówczas podjęcie dostępnych kroków prawnych mających na celu wyegzekwowanie należności.

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć są negocjacje z dłużnikiem mające na celu doprowadzenie do porozumienia. Ten rodzaj windykacji określa się mianem windykacja przedsądowa. Polubowne załatwienie sprawy jest zawsze najlepszą metodą na odzyskanie długu, choć jak się okazuje nie zawsze przynosi oczekiwany skutek.

Od 1 stycznia 201 roku próba polubownego załatwienia spornej sprawy nabrała większego znaczenia. Znowelizowany został bowiem art. 187 § 1 pkt. 3 kodeksu postępowania cywilnego[1] nakazuje wskazania już w pozwie informacji czy została podjęta próba pozasądowego sposobu rozwiązania sporu a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, nakazuje wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z kontrahentem wówczas nie pozostaje nic innego jak skierowanie sprawy na drogę sądową, która jest niewątpliwie niekorzystna dla dłużnika z uwagi na koszty, którymi dłużnik zostanie obciążony.

Proces odzyskiwania długów przed sądem określa się mianem windykacji sądowej. Znowelizowana procedura cywilna w zakresie rozwiązywania sporów wprowadziła obowiązek dla Sądu w art. 10 kodeksu postępowania cywilnego dążenia do polubownego rozwiązania sporu w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.

Po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu we właściwym Sądzie stanowiącego tytuł egzekucyjny opatrzonego w stosowną klauzulę wykonalności sprawę można skierować do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Komornik jest organem, który zajmie się faktycznym odzyskaniem nieuregulowanego długu. Wierzyciel lub jego pełnomocnik kieruje do wierzyciela stosowne wnioski mające na celu doprowadzenie do odzyskania zobowiązania.

Nieregulowanie należności wobec kontrahentów gdy ten wystąpi na drogę sądową celem odzyskania swojego długu spowoduje w konsekwencji obciążenie dłużnika kosztami sądowymi i egzekucyjnymi. Wysokość kosztów sądowych i egzekucyjnych jest uzależniona od wysokości nieuregulowanego zobowiązania. Im większy jest niespłacony dług, tym większe będą koszty sądowe i egzekucyjne. Ponadto wierzyciel może domagać się odsetek za opóźnienie, których wysokość określona została przepisami prawa. Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady obliczania odsetek za zwłokę. Problematyka odsetek ustawowych i odsetek za opóźnienie jest przedmiotem wpisu: Odsetki od 1 stycznia 2016 roku. Od tego dnia bowiem wprowadzony został jednolity mechanizm ustalania wysokości odsetek w transakcjach handlowych mający na celu wypełnienie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych oraz uproszczeniu i ujednoliceniu systemu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym.

Procedura odzyskiwania należności jest skomplikowana i trwa przez długi czas, a jeśli jest niewłaściwie prowadzona lub zobowiązanie trudno jest udowodnić wówczas odzyskiwanie należności może trwać miesiącami. Dlatego warto jest zabezpieczyć swoje interesy już wcześniej. Warto sprawdzić rzetelność swojego kontrahenta w regulowaniu zobowiązań, poznać jego historię i powiązania z innymi podmiotami. Ważne jest także odpowiednie konstruowanie umów gospodarczych, co może uchronić przed niechcianymi konsekwencjami. Każdy punkt umowy powinien być przeanalizowany pod kątem zgodności z oczekiwaniami i ewentualnymi konsekwencjami.


Autor: Anna Grabowicz-Gajda

[1] USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 z póżn. zm.)Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.