201512.02
0
0

Jak napisać testament żeby miał moc prawną.

Testament jest rozporządzeniem na wypadek śmierci. Oznacza to iż w chwili śmierci na spadkobierców przechodzą wszelkie prawa i obowiązki, które należały dotychczas do spadkodawcy zgodnie z ostatnią wolą spadkodawcy jeżeli sporządził testament.

Testament jest dokumentem mającym w swej treści ostatnią wolę spadkodawcy, dzięki czemu  nie dochodzi do podziałów i sporów w rodzinie czy choćby ewentualnych nieporozumień czy niesnasek.
Wyróżnia się 3 rodzaje testamentu zwykłego tj. holograficzny, alograficzny i w formie aktu notarialnego.

Testament holograficzny czyli spisany pismem ręcznym przez spadkodawcę jest wykorzystywany najczęściej, jego istota polega na napisaniu całego własnoręcznie, data i treść ostatniej woli oraz podpis musi zostać zapisana własnoręcznie przez spadkodawcę. Nieważny będzie zatem testament napisany przez inną osobę, lub napisany drukiem komputerowym a którego treść będzie opatrzona podpisem. Brak daty nie powoduje automatycznie nieważności testamentu.

Testament można w każdej chwili odwołać, bądź unieważniając poprzedni, bać zastępując go nowym.

Testament musi być spisany osobiście, zatem nie ma możliwości napisania testamentu przez pełnomocnika – potrzebna jest do napisania testamentu pełna zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie ma możliwości napisania wspólnego testamentu, małżonkowie pozostawiają ostatnią wolę oddzielnie w znaczeniu oddzielnych dokumentów.

Gdyby jednak doszło do sytuacji w której małżonkowie spisali ostatnią wolę wspólnie, wówczas testament taki będzie bezwzględnie nieważny i jeśli brak jest innych testamentów ( napisanych przez małżonków odrębnie) prowadzi to do dziedziczenia ustawowego.

Testator może skorzystać z instytucji prawa cywilnego takich jak :

  • zapis zwykły. Istota zapisu zwykłego polega na tym, że spadkodawca rozrządzeniem testamentowym może zobowiązać spadkobierce do spełnienia wskazanego świadczenia majątkowego na rzecz wskazanej, oznaczonej osoby.  Wskazana osoba w chwili śmierci uzyskuje roszczenie przeciw spadkodawcy do wykonania zapisu.
  • zapis windykacyjny.    Istota zapisu windykacyjnego polega na tym, że przedmioty zapisane przez testatora w postaci zapisu windykacyjnego stają się własnością wskazanej przez testatora osoby. Zapis windykacyjny będzie skuteczny jedynie w przypadku testamentu spisanego w formie aktu notarialnego.
  • polecenie