201601.14
0
0

Komu i kiedy przysługuje renta rodzinna ? Prawo do renty rodzinnej.

renta rodzinna

Renta rodzinna

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych członkom rodziny po śmierci ubezpieczonego, który miał ustalone prawo do emerytury lub renty lub gdy spełniał warunki do przyznania tych świadczeń.

Renta rodzinna wg. Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje :

 • dzieciom własnym, drugiego małżonka oraz  przysposobionym aż do ukończenia przez nie 16 lat a  jeżeli ukończyły 16 lat renta rodzinna przysługuje aż do ukończenia nauki w szkole, maksymalnie do osiągnięcia wieku 25 lat.
 • dzieciom własnym,drugiego małżonka i przysposobionym bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem wieku 25 lat.
 • dzieciom, wnukom, rodzeństwu przyjętym na wychowanie przed osiągnięciem wieku 18 lat jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne jeśli zostały one przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego 
 • małżonkowi, który do dnia śmierci współmałżonka pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, jeślii osiągnął wiek 50 lat lub jest niezdolny do pracy lub jeżeli wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a gdy pobiera naukę w szkole do ukończenia przez nie 18 lat.
 • małżonkowi, który osiągnął wiek 50 lat lub stał się niezdolny do pracy po śmierci współmałżonka w czasie nie dłuższym niż 5 lat od jego śmierci.
 •  rodzicom, ( za rodziców uważa się także ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające)

Wniosek ( ZUS Rp-2) wraz z wymaganymi, załączonymi dokumentami należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dokumenty jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem organowi rentowemu :

 • akt urodzenia wnioskodawcy
 • akt ślubu
 • zaświadczenie o stanie zdrowia jeżeli przyznanie świadczenia uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy
 • formularz „Załącznik do wniosku o rentę rodzinną” ZUS Rp-2a jeżeli o rentę rodzinną równocześnie wnioskują dwie lub więcej pełnoletnie osoby, np. wdowa, rodzice, dziecko.

Renta rodzinna wynosi :

 • dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu
 •  dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu
 •  dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 ze zmianami) .

2. Formularze dostępne na stronie internetowej ZUS pod adresem www.zus.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.