201511.05
0
0

Założenie księgi wieczystej – wniosek

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek założenia księgi wieczystej. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Księgę wieczystą zakłada się przez złożenie wniosku do sądu rejonowego, właściwego ze względu na położenie nieruchomości, dla której ma zostać założona księga wieczysta.


Wniosek o założenie księgi wieczystej powinien zawierać :

 • oznaczenie nieruchomości, miejsce położenia nieruchomości, obszar oraz sposób korzystania z nieruchomości,
 • lista wszystkich uprawnionych, na których rzecz własność ma być wpisana oraz wskazanie ich adresów,
 • powołanie tytułu własności nieruchomości,
 • wyszczególnienie obciążających nieruchomość praw rzeczowych lub ograniczeń w jej rozporządzaniu albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.

Do wniosku dołącza się :

 • dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości, którymi mogą być odpowiednio: akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, w przypadku ograniczonego prawa rzeczowego, gdy mamy do czynienia z nowo wybudowanym lokalem/mieszkaniem – przydział lokalu wydany przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości, którymi są:
    – wypis z ewidencji gruntów (określający m.in. powierzchnię, przeznaczenie gruntów),
    – wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów lub mapy zasadniczej (lokalizacja nieruchomości na mapie).

Na podstawie wniosku i dołączonych do niego wymaganych dokumentów sąd w postępowaniu nieprocesowym wydaje postanowienie o założeniu księgi wieczystej.

Wniosek o założenie księgi wieczystej składa się na urzędowym formularzu – wnioski takie dostępne są w sądach oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznać się z oznaczoną księgą wieczystą w dziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego bądź drogą elektroniczną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.

Koszt założenia księgi wieczystej wynosi 60 zł – jest to opłata stała. Jednocześnie za wpis własności w  księdze wieczystej należy uiścić opłatę, której wysokość zależy od  podstawy prawnej do wpisu, która co do zasady wynosi 200 zł. 


Pobierz: Wniosek o założenie księgi wieczystej ( źródło : www.bip.ms.gov.pl)

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.