201603.21
0
0

Przedawnienie długów

Przedawnienie zobowiązania jest to istotna z punktu widzenia prawa cywilnego instytucja prawna. Celem wprowadzenia instytucji przedawnienia długów jest ochrona dłużnika w razie opieszałego działania wierzyciela w dochodzeniu swoich należności. Chodzi o uniknięcie stanu niepewności w zakresie istniejącego długu.

Przedawnienie długu nie oznacza, że istniejący dług z urzędu wygasa i zobowiązania nie trzeba już uregulować a w rezultacie zobowiązanie przestaje istnieć jakby go nigdy nie było.

Przedawnienie długu oznacza, że w razie podniesienia zarzutu przedawnienia po upływie pewnego, wskazanego przez prawo czasu, który upłynął od powstania długu, wierzyciel nie będzie mógł dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia na drodze sądowej i egzekucyjnej. Sąd nie uwzględnia zarzutu przedawnienia z urzędu, zarzut ten  musi zostać podniesiony przez dłużnika.

W postępowaniu upominawczym i nakazowym dłużnik powinien podnieść zarzut przedawnienia w sprzeciwie od wyroku nakazowego.

Postępowanie upominawcze i postępowanie nakazowe są szczególnymi rodzajami postępowań sądowych, w których sąd wydaje NAKAZ ZAPŁATY. Od nakazu zapłaty, zarówno w postępowaniu upominawczym jak i postępowaniu nakazowym dłużnik w wyznaczonym przez przepisy prawa czasie ma możliwość wniesienia sprzeciwu, w którym kwestionuje zasadność dochodzonego roszczenia.


W zależności od rodzaju długu, różne są terminy przedawnienia, zakreślone przez Kodeks Cywilny.

 • 10 letni termin przedawnienia dla roszczeń majątkowych lub stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu
 • 10 letni termin przedawnienia z tytułu roszeń określanych jako długi spadkowe
 • 10 letni termin przedawnienia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ( gdy zobowiązanie wobec ZUS powstało przed 2012 r.)
 • 5 letni termin przedawnienia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ( gdy zobowiązanie wobec ZUS powstało po 2012r.)
 • 5 letni termin przedawnienia licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z  tytułu należności podatkowych wobec Urzędu Skarbowego (np. należności z tytułu podatku VAT, podatków dochodowych, należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych).
 • 3 letni termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i roszczeń okresowych
 • 3 letni termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu umowy o pracę
 • 2 letni termin przedawnienia dla roszczeń z umowy rachunku bankowego ( np.karta kredytowa).
 • 1 rok jako termin przedawnienia dla roszczenia z tytułu nieuregulowanego mandatu za jazdę bez biletu komunikacją miejską

Bieg wskazanych terminów przedawnienia zostanie przerwany w skutek zaistnienia poniżej wskazanych zdarzeń, co oznacza, że biegnie on na nowo:

 • każda czynność przed sądem ( np. wniesienie pozwu o zapłatę do sądu przez wierzyciela)
 • każda czynność przed organem powołanym do egzekwowania roszczeń danego rodzaju (np. skierowanie sprawy do komornika z wnioskami o przeprowadzenie egzekucji)
 • uznanie roszczenia przez osobę przeciwko, której roszczenie przysługuje (np. pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu lub umowa między wierzycielem a dłużnikiem)
 • wszczęcie mediacji


Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.