201602.29
0
0

Skutki podatkowe świadczenia pośmiertnego

Opodatkowanie podatkiem dochodowym lub objęcie zwolnieniem podatkowym jest zależne od tytułu wypłaty świadczenia oraz jego wysokości. W przedmiotowej sytuacji Spółka planuje dokonać wypłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz rodziny zmarłego pracownika. Warto przyjrzeć się skutkom podatkowym takiego przedsięwzięcia.

1. Wypłata zapomogi z ZFŚS
Zapomogę z tytułu śmierci pracownika wypłaca się rodzinie zmarłego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub środków funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego (jeśli pracodawca nie utworzył ZFŚS), bądź ze środków obrotowych pracodawcy. Przekazane środki finansowe nie stanowią podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych oraz są zwolnione z podatku dochodowego w przypadku wypłaty w roku podatkowym kwoty do 2.280,00 zł zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wspomniano powyżej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają zapomogi otrzymane w sytuacji indywidualnych zdarzeń losowych, do których należy zaliczyć także śmierć. Wyjątki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt. 26 niniejszej ustawy odnoszą się do pomocy materialnej dla uczniów, studentów oraz doktorantów, które są przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, a także świadczeń z pomocy społecznej. Niniejsze zwolnienie nie definiuje kręgu beneficjentów, do których jest skierowane.
Kolejne zwolnienie, uregulowane art. 21 ust. 1 pkt. 92 niniejszej ustawy zwalnia z podatku świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów otrzymanych przez członków rodziny zmarłego pracownika, zmarłych rencistów lub emerytów. Za odrębne przepisy można uznać ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jeśli pracodawca wskazał w regulaminie ZFŚS rodzinę zmarłego pracownika jako uprawnionych do świadczenia socjalnego. Należy podkreślić, że w przypadku obu zwolnień, wysokość świadczenia nie może przekroczyć wysokości 2.280,00 zł. W sytuacji przekroczenia tej kwoty, nadwyżka podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł. Obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie imiennej informacji PIT – 8C – wystawionej na członka rodziny będącego beneficjentem wypłaconego świadczenia.

Należy podkreślić, że powyższa zapomoga nie jest dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów nie są wydatki pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Jednakże jeżeli środki na zapomogę zostaną wypłacone z ZFŚS, to wcześniej dokonane odpisy na ZFŚS będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.

2. Odprawa pośmiertna

W myśl art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, odprawa pośmiertna przysługuje od pracodawcy, jeśli śmierć pracownika nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy bądź w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Jej wysokość może stanowić:
1. jednomiesięczne wynagrodzenie – jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
2. trzymiesięczne wynagrodzenie – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
3. sześciomiesięczne wynagrodzenie – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.
Wysokość niniejszego świadczenia pieniężnego oblicza się zgodnie z zasadami ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Beneficjentami odprawy pośmiertnej są członkowie rodziny zmarłego pracownika, którzy spełniają przesłanki uzyskania renty rodzinnej po zmarłym. Kwotę odprawy pośmiertnej dzieli się pomiędzy uprawnionych członków rodziny w częściach równych, natomiast w przypadku gdy uprawnionym jest jedna osoba – należy przyznać jej połowę odprawy pośmiertnej.

Kluczowym skutkiem podatkowym odprawy jest objecie zwolnieniem podatkowym wyrażonym w art. 21 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie przyznane rodzinie zmarłego nie podlega w tym przypadku obowiązkowi podatkowemu.

Wypłata odprawy pośmiertnej nie stanowi dla pracodawcy kosztu uzyskania przychodu, nie ciąży na nim obowiązek płatnika.

Interpretacja indywidualna z dnia 3 kwietnia 2015 r., nr IPPB4/415-670/14-2/AM
“otrzymana odprawa przez członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika – jeżeli istotnie jak wynika z wniosku jej wypłata nastąpiła w następstwie śmierci pracownika – korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
W związku z powyższym na Wnioskodawcy jako podmiocie wypłacającym ten rodzaj świadczenia nie ciążą żadne obowiązki płatnika, ani obowiązki informacyjne”.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku ubezpieczenia pracownika na życie przez pracodawcę odprawa pośmiertna nie przysługuje. Jeśli odszkodowanie przyznane przez Zakład Ubezpieczeń społecznych jest niższe od wysokości odprawy pośmiertnej, obowiązkiem pracodawcy jest wypłata różnicy.

3. Darowizna

Alternatywną formą wsparcia finansowego rodziny zmarłego pracownika może być darowizna. Kwota przekazanej darowizny nie stanowi dla pracodawcy kosztu uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Art. 16. 1. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje;

Jeżeli środki zostaną wypłacone z ZFŚS, to wcześniej dokonane odpisy na ZFŚS będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.
W przedmiotowej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn wskazujący, że opodatkowaniu podlega nabycie przez obdarowanego własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej 4.902,00 zł. Darowizna dokonana poniżej tej kwoty będzie zwolniona z podatku.
4. Wnioski

Powyższe wskazuje zasadnicze różnice dotyczące zapomogi, odprawy pośmiertnej oraz darowizny, z wyszczególnieniem progów kwotowych korzystających ze zwolnienia z podatku.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.