201602.08
0
0

Skutki w zakresie podatków dochodowych nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników

Jedną z popularniejszych świadczeń na rzecz pracowników jest nieodpłatne udostępnienie przez firmę mieszkania. Warto rozważyć, jakie skutki w zakresie podatków dochodowych będzie rodziło takie świadczenie zarówno dla pracodawcy jaki i dla podatnika.

  1. Skutki podatkowe dla pracodawcy.

Pomimo nieodpłatnego udostępnienia mieszkania na rzecz pracownika, nie można stwierdzić, że po stronie pracodawcy nie występuje przychód. Mianowicie przychodem z niniejszej nieruchomości udostępnionej w całości lub w części do używania pracownikowi jest równowartość czynszu, który mógłby przysługiwać w sytuacji zawarcia umowy dzierżawy lub najmu. Powyższy czynsz stanowi odzwierciedlenie równowartości przeciętnej wysokości czynszów stosowanych przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tej samej kategorii w danej nieruchomości. Od tak ustalonej wartości czynszowej wynajmowanego mieszkania pracodawca będzie zobowiązany odprowadzić podatek do właściwego Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Zalicza się tu także wynagrodzenia zasadnicze, różnego rodzaju dodatki, nagrody, a także świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Należy mieć na uwadze, że  do podstawy wymiaru składek dolicza się wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia. Istotne jest aby, pracodawca odprowadził od niego składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy.

  1. Skutki podatkowe dla pracownika

W przypadku świadczenia usługi nieodpłatnego korzystania z mieszkania na rzecz jednego pracownika nie ma zastosowania zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, zatem wartość świadczenia jest doliczana do przychodów uzyskiwanych przez niego ze stosunku pracy. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku najmu mieszkania na rzecz kilku pracowników. Tu sposób rozliczenia przychodu jest zależny od wartości niniejszego świadczenia. Warto się przyjrzeć uważniej tej materii.

Po pierwsze należy mieć na uwadze, że ustawa zwalnia od podatku wartość ponoszonych przez pracodawcę świadczeń z tytułu zakwaterowania pracowników spoza miejscowości położenia zakładu pracy w hotelach pracowniczych lub kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania – jeśli ich wartość nie przekracza miesięcznie kwoty 500,00 zł. W tym miejscu należy także wspomnieć, że możliwość skorzystania z niniejszego zwolnienia jest uzależniona od obowiązku nieskorzystania przez podatnika z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowej sytuacji pracownikowi zagwarantowano udostępnienie mieszkania, a nie pokoju w wyżej wspomnianym hotelu pracowniczym lub kwaterze prywatnej przeznaczonej na cele zbiorowego zakwaterowania. Zasadne jest zatem opodatkowanie takiego świadczenia i zaliczenie jego wartości na poczet przychodu uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy.

Kolejnym istotnym zagadnieniem prawno-podatkowym jest udostępnienie mieszkania na rzecz kilku pracowników. Możliwość skorzystania ze zwolnienia w tym przypadku istnieje, jeśli ma miejsce udostępnienie kwatery prywatnej wynajmowanej na cele zbiorowego zakwaterowania. W systemie prawnym nie funkcjonuje legalna definicja tego pojęcia, dlatego można uznać za nią każdą nieruchomość, o ile jest przystosowana do pobytu więcej niż jednej osoby. O ile zostanie spełniony ten warunek, za kwaterę prywatną można uznać także mieszkanie. Przy sporządzaniu umowy najmu należy pamiętać, żeby z jej treści jednoznacznie wynikało, że lokal mieszkalny będzie udostępniony kilku zatrudnionym przez pracodawcę osobom. Jeżeli wartość świadczenia z tytułu nieodpłatnego udostępnienia mieszkania u każdego pracownika przekroczy w danym miesiącu 500 zł, to nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu. Wydatek na najem mieszkania dla pracowników  jest jednocześnie kosztem uzyskania przychodów dla pracodawcy.

Powyższa rozprawa wskazuje wagę identyfikacji źródła przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci udostępnienia mieszkania. Właściwa analiza pozwala uniknąć sporu z organem podatkowym, a jednocześnie zaoszczędzić czas i pieniądze.Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.