201511.02
0
0

Stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia

Śmierć osoby fizycznej wywołuje bardzo wiele skutków prawnych w m.in. której skutkiem jest dziedziczenie to znaczy przejście ogółu praw i obowiązków na osoby będące spadkobiercami.

Dziedziczenie odbywa się albo na podstawie ustawy jeśli spadkodawca nie zostawił testamentu, a jeśli wola spadkodawcy została spisana w formie testamentu wówczas pierwszeństwo ma dziedziczenie testamentowe. Potwierdzenie takiego stanu rzeczy znajduje się w art. 992 § 2 Kodeksu Cywilnego.

Poświadczeniem stanu majątkowego osób dziedziczących po zmarłym spadkodawcy następuje najczęściej przez orzeczenie przez sąd stwierdzenia nabycia spadku ale może także nastąpić na podstawie poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Poświadczenie dziedziczenia jest dokumentem sporządzanym u notariusza, do którego  muszą zgłosić się wówczas wszyscy spadkobiercy, którzy dziedziczą po spadkodawcy na podstawie ustawy lub testamentu. Między tymi osobami musi istnieć porozumienie co do osób korzystających z faktu dziedziczenia oraz co do majątku spadkodawcy. Nieporozumienia wykluczają możliwość sporządzenia przez notariusza poświadczenia dziedziczenia- rozwiązywaniem sporów w tym dotyczących spadku po spadkodawcy  zajmuje się sad.

Stwierdzenie nabycia spadku sąd wydaje na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny. Istnieje domniemanie iż osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia jest spadkobiercą.

Wniosek  powinien zawierać

  • Oznaczenie sądu, do którego jest kierowany,
  • Imię i nazwisko wnioskodawcy
  • Oznaczenie rodzaju pisma (wniosek o stwierdzenie nabycia spadku),
  • W uzasadnieniu opisany  stan faktyczny, wraz z wskazanymi dowodami popierającymi twierdzenia wnioskodawcy
  • Podpis wnioskodawcy
  • Załączników.

Sądem właściwym do złożenia wniosku jest sąd rejonowy, w którego okręgu spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce to sądem właściwym jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy bądź jego część. W przypadku i tego niepowodzenia w ustaleniu miejsca znajdowania się spadku wówczas składamy wniosek do sądu rejonowego dla m. st. Warszawy.

Sąd stwierdzenie nabycia spadku wydaje w postępowaniu nieprocesowym, oznacza to, że do zainicjowania postępowania cywilnego w tym zakresie konieczny jest wniosek zainteresowanego, opłata do wniosku ( opłata ta jest stała i wynosi na dzień 01.01.2013 r. 50 zł ) a także dowód śmierci spadkodawcy ( akt zgonu ).

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu Cywilnego na złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku spadkobierca ma wyznaczony termin 6 miesięcy. Termin ten określony jest również dla podjęcia decyzji o przyjęciu w całości badź z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku może stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej spadkobiercy jako właściciela nieruchomości.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.