201606.27
0
0

Zamówienia publiczne – informacje ogólne

Regulacje realizacji zamówień dokonywanych przez podmioty należące do sektora publicznego zawarte zostały w akcie normatywnym Prawo Zamówień Publicznych[1] ( dalej jako p.z.p.). Ustawa ta zawiera normy dotyczące zasad i trybów udzielania zamówień publicznych. Zamówienia publiczne ( kontrakty publiczne) są to odpłatne umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane….