201601.14
0
0

Komu i kiedy przysługuje renta rodzinna ? Prawo do renty rodzinnej.

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych członkom rodziny po śmierci ubezpieczonego, który miał ustalone prawo do emerytury lub renty lub gdy spełniał warunki do przyznania tych świadczeń. Renta rodzinna wg. Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje : dzieciom własnym, drugiego małżonka oraz  przysposobionym aż do ukończenia przez nie 16…