201601.24
0
0

Utrata tytułu wykonawczego – co zrobić gdy zostanie utracony tytuł egzekucyjny ?

Podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji może być tylko tytuł wykonawczy  przedłożony organowi egzekucyjnemu w oryginale, jednakże czy jego utrata na skutek pewnych zdarzeń jak na przykład powódź, pożar, zniszczenie, zagubienie etc. definitywnie pozbawia wierzyciela możliwości dochodzenia roszczeń względem dłużnika? Kodeks postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) przewiduje taką możliwość, art. 794 k.p.c. stanowi bowiem, że „ponowne wydanie…