201601.24
0
0

Utrata tytułu wykonawczego – co zrobić gdy zostanie utracony tytuł egzekucyjny ?

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty

Podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji może być tylko tytuł wykonawczy  przedłożony organowi egzekucyjnemu w oryginale, jednakże czy jego utrata na skutek pewnych zdarzeń jak na przykład powódź, pożar, zniszczenie, zagubienie etc. definitywnie pozbawia wierzyciela możliwości dochodzenia roszczeń względem dłużnika?

Kodeks postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) przewiduje taką możliwość, art. 794 k.p.c. stanowi bowiem, że „ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego.”

W orzecznictwie wskazuje się, iż w toku postępowania sądowego, którego przedmiotem jest ponowne wydanie tytułu wykonawczego sąd ograniczony jest do rozstrzygnięcia jedynie o fakcie utraty tytułu i podjęcia decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania tytułu w miejsce utraconego, a zatem sąd, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 794 k.p.c. nie ma możliwości badania czy zachodzą przesłanki do nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności czy też zdarzeń materialno prawnych, jak na przykład przedawnienie roszczenia, mających wpływ na istnienie oraz zakres odpowiedzialności dłużnika względem wierzyciela.[1] Wynika z tego zatem, że sąd w toku postępowania będzie zajmował się jedynie badaniem okoliczności utraty tytułu wskazanych we wniosku.

Wydaje się, że aby sąd wydał ponowny tytuł wykonawczy w miejsce utraconego wystarczy uprawdopodobnić okoliczności wskazane we wniosku.[2] Na taką interpretację art. 794 k.p.c. wskazuje chociażby stanowisko Sądu Najwyższego, który stwierdził, iż powyższy przepis nie nakłada na wierzyciela obowiązku przedłożenia dokumentu stwierdzającego utratę tytułu.[3] Wierzyciel nie musi przeprowadzać „zupełnego” dowodu odnośnie faktu utraty tytułu wykonawczego, gdyż przeprowadzenie tego rodzaju dowodu w zakresie przesłanki negatywnej – nieposiadania tytułu wykonawczego może okazać się znacznie utrudnione – wystarczy zatem uprawdopodobnienie jego utraty – natomiast kwestia oceny wiarygodności przytoczonych we wniosku okoliczności podlega kontroli sądu.[4]

Postępowanie w zakresie ponownego wydania tytułu wykonawczego inicjowane jest wnioskiem zainteresowanego podmiotu i podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł (art.. 70 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Opłatę wnosi wierzyciel, chyba że utrata tytułu jest wynikiem zachowania się dłużnika – wówczas to on może zostać obciążony kosztami postępowania. Sądem właściwym do wniesienia takiego wniosku będzie sąd, przed którym toczyło się postępowanie klauzulowe zakończone wydaniem utraconego tytułu wykonawczego.[5]

Niewątpliwie tytuł wykonawczy jest dokumentem ważnym, na który lepiej uważać, jednakże jego utrata nie oznacza definitywnie zamknięcia wierzycielowi drogi do dochodzenia roszczeń.

Autor: Dominika Janowicz

[1] Postanowienie SN z dnia 23 czerwca 1966 r., I PZ 28/66, OSNC 1967, nr 2, poz. 32; Postanowienie SN z dnia 5 maja 1967 r., I CZ 39/67, OSP 1968, z. 6, poz. 119; Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie z dn. 30.12.2013 r., sygn. Akt I Co 258/13 (orzeczenie dostępne w dn. 24.01.2016 r. na http://orzeczenia.ms.gov.pl/).

[2] Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dn. 28.08.2013 r., sygn. Akt II Cz 587/13 (orzeczenie dostępne w dn. 24.01.2016 r. na http://orzeczenia.szczecin.so.gov.pl/).

[3] Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 15.02.1974, sygn. Akt II CZ 11/74, Lex nr 7405.

[4] Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 11.06.1973, sygn. Akt II CZ 22/73, Lex nr 7270.

[5]Uchwała Sądu Najwyższego z dn. 19.04.1978, sygn. Akt III CZP 25/78, (orzeczenie dostępne w dn. 24.01.2016 r.http://prawo.legeo.pl/).

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.