201601.24
0
0

Kilka uwag na temat tytułów wykonawczych  

Tytuł wykonawczy jest to podstawowy dokument umożliwiający wierzycielowi dochodzenie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.  Czym zatem jest tytuł wykonawczy? W ogólnym zarysie za tytuł wykonawczy uznaje się orzeczenie sądowe zaopatrzone w tzw. klauzulę wykonalności, bowiem zgodnie z art. 776 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c) „Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.” Jak wynika ze zdania drugiego niniejszego przepisu ustawa może stanowić inaczej, m.in. wskazuje na to art. 768 k.p.c., który stanowi iż prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez konieczności zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

Z treści niniejszego dokumentu bezpośrednio wynika obowiązek świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela określonej w nim kwoty. Treść świadczenia oraz strony – dłużnik oraz wierzyciel – powinny być wyraźnie oznaczone, tak by organ egzekucyjny mógł w sposób prawidłowy prowadzić dalsze postępowanie egzekucyjne, niewątpliwie nie powinno tu dochodzić do sytuacji, w której organ egzekucyjny mógłby powziąć wątpliwość co do tychże elementów.

Rodzaje tytułów egzekucyjnych, którym może zostać nadana klauzula wykonalności zostały enumeratywnie wskazane w art. 777 k.p.c., są nim: prawomocne orzeczenie sądu, referendarza sądowego lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu; ugoda sądowa; inne orzeczenia, ugody i akty podlegające na mocy ustawy wykonaniu w drodze egzekucji sądowej np. np. orzeczenie sądu zagranicznego także orzeczenia sądu państwa – członka UE, wyciąg z listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym lub układowym, ostateczna decyzja administracyjna; akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie – ewentualnie akt notarialny, w którym wprost wskazano kwotę podlegającą obowiązkowi zapłaty, tudzież zastosowano tzw. klauzulę waloryzacją – w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku oraz termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności; akt notarialny, w którym osoba niebędąca dłużnikiem osobistym poddaje się egzekucji w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi z uwagi na obciążenie hipoteką lub zastawem rzeczy, wierzytelności lub prawa jej przysługującego.

Istotną kwestią jest rozróżnienie pojęciowe tytułu egzekucyjnego, a więc dokumentu określającego zakres roszczenia dłużnika względem wierzyciela oraz tytułu wykonawczego na który składa się tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, gdyż to on uprawnia wierzyciela do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności stronom, a więc zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi służy zażalenie, jednakże  tygodniowy termin dla każdej ze stron biegnie w inny sposób, bowiem w przypadku wierzyciela jest to 7 dni od daty doręczenia mu postanowienia odmownego względnie tytułu wykonawczego, natomiast dla dłużnika termin ten liczony jest od doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.  W zażaleniu dopuszczalne jest wskazywanie jedynie uchybień o charakterze proceduralnym. Koszty związane z nadaniem klauzuli wykonalności wynoszą 6 zł za każdą stronę orzeczenia, nakazu zapłaty, ugody sądowej czy zawartej przed mediatorem (bez uzasadnienia). Z kolei nadanie klauzuli wykonalności innemu tytułowi egzekucyjnemu niż wymienione powyżej podlega opłacie stałej w wysokości 50 zł, co wynika z art. 71 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Podsumowując, z perspektywy wierzyciela istotne jest by tytuł egzekucyjny został zaopatrzony w klauzulę wykonalności, która z reguły jest nadawana na jest na wniosek uprawnionego podmiotu, względnie z urzędu w przypadkach określonych w ustawie, gdyż to właśnie tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności otwiera drogę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekwowania w nim należności od dłużnika.

Autor : Dominika Janowicz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.