Przeprowadzamy proces windykacji polegający na odzyskiwaniu długów. Nasze działania rozpoczynają się od próby polubownego załatwienia sprawy, negocjacji. W kolejnym etapie odzyskiwania należności załatwiamy wszystkie konieczne sprawy przed sądem, reprezentując Państwa interesy, doprowadzając do wydania przez Sąd tytułu egzekucyjnego wraz z klauzulą wykonalności. Nadzorujemy egzekucję komorniczą konstruując wnioski i  kierując odpowiednie pisma do komornika. Reprezentujemy Państwa na wszystkich etapach postępowania.

W zakresie naszych usług jest :

-odzyskiwanie należności z faktur

-odzyskiwanie należności z umów handlowych

– odzyskiwanie należności czynszowych

-odzyskiwanie należności z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek

– odzyskiwanie należności z ustnych umów

– odzyskiwanie należności spornych

A także:

– przeprowadzanie wywiadów dotyczących posiadanego przez dłużnika majątku

-ustalanie czy dłużnik figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych KRD

– skup wierzytelności

– factoring

– usługi prewencyjne w tym sprawdzenie kondycji finansowej kontrahenta
– pomoc prawna w zakresie obrotu wierzytelnościami