201602.08
0
0

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego – czy od zasady wydania wierzycielowi jednego tytułu wykonawczego istnieją wyjątki? 

Co do zasady wydanie wierzycielowi więcej niż jednego tytułu wykonawczego i tym samym wprowadzenie do obrotu prawnego ich większej liczby rodzi niebezpieczeństwo kilkukrotnej, nieuzasadnionej egzekucji roszczenia, które zostało już uprzednio wyegzekwowane od dłużnika. Jednakże nie jest to reguła bezwzględna. Jako przykład można chociażby wskazać ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego, aczkolwiek niniejszy artykuł dotyczyć będzie przypadku z art. 793 kodeksu postępowania cywilnego (dalej KPC). Przywołany przepis stanowi, że „w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową”.

W praktyce niekiedy zachodzą sytuacje, w których wierzyciel by zaspokoić dochodzone roszczenie musi prowadzić egzekucję z różnych składników majątku dłużnika lub w okręgach właściwości różnych komorników – wówczas uzasadnionym będzie zastosowanie art. 793 KPC i wydanie dalszego, względnie dalszych tytułów wykonawczych. Dyspozycja ww. przepisu stanowi, iż przesłanką uzasadniającą jego zastosowanie jest: prowadzenie egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku dłużnika  – znajdujących się w obrębie właściwości różnych komorników.[1] Aby zobrazować powyższe sytuacje warto posłużyć się konkretnym przykładem. Niewątpliwie egzemplifikacją konieczności wydania dalszego tytułu będzie potrzeba wpisania hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika, w momencie gdy wierzyciel wcześniej skierował już do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, jednocześnie załączając oryginał tytułu egzekucyjnego. W uchwale z dnia 8.12.2005 r., sygn. akt III CZP 101/05 (OSNC 2006/11/180) Sąd Najwyższy wskazał, że „(…) podstawą wpisu hipoteki przymusowej może być tylko oryginał tytułu wykonawczego. W konsekwencji takiej wykładni powołanych przepisów oczywistym jest, że art. 793 k.p.c. daje podstawę do wydania dalszego tytułu wykonawczego służącego do wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika. Zaakceptowanie odmiennego poglądu prowadziłoby
do niemożliwego do przyjęcia rezultatu. Mianowicie wierzyciel, nie mogąc uzyskać dalszego tytułu wykonawczego do wpisu hipoteki przymusowej, stawałby przed dylematem, czy prowadzić egzekucję, czy też uzyskać hipotekę przymusową na nieruchomościach dłużnika. Wybór jednej z tych opcji wykluczałby drugą ze względu na brak drugiego tytułu wykonawczego”.

Uzyskanie dalszego tytułu będzie także konieczne w sytuacji, gdy egzekucja komornicza jest prowadzona z nieruchomości przez komornika właściwości ogólnej, natomiast wierzyciel ma zamiar dodatkowo wszcząć egzekucję z ruchomości, która ma być prowadzona przez innego komornika – dowolnie wskazanego przez wierzyciela, jak również wówczas gdy do prowadzenia egzekucji z poszczególnych składników majątku dłużnika właściwe będą inne organy egzekucyjne.[2]

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wydanie przez sąd kolejnego (dalszego) tytułu wykonawczego wierzyciel uprawniony jest do złożenia stosownego wniosku do sądu, który wydał dany tytuł wykonawczy. Obowiązkiem sądu jest nadanie dalszemu tytułowi numeru porządkowego oraz określenie celu, jakiemu ma on służyć. Wniosek podlega opłacie kancelaryjnej w wysokości 6 zł za każdą stronę tytułu wykonawczego.

Podsumowując, jak wynika z powyższej analizy zasada wydania wierzycielowi tylko jednego tytułu wykonawczego nie ma charakteru absolutnego i tym samym dopuszcza istnienie wyjątków, pozwalających wierzycielowi uzyskać dodatkowy (dalszy) lub nowy (w miejsce utraconego) tytuł wykonawczy. W przypadku art. 793 KPC należy zaznaczyć, iż musi on służyć innemu celowi niż poprzedni tytuł oraz że podstawą jego wydania są przesłanki określone w niniejszym przepisie, a także że powinien on zostać opatrzony liczbą porządkową.

[1] I. Gil, M. Uliasz, D. Zawistowski, M. Brulińska, B. Pękalski, A.Stangret-Smoczyńska, Z. Woźniak, Kodeks Postępowania Cywilnego, Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne – Komentarz, Warszawa 2012,
s. 281-282.

[2] W. Podel, Windykacja dla wierzycieli firm windykacyjnych i kancelarii prawnych, Warszawa 2014,
s. 639-640.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.