201606.27
0
0

Zamówienia publiczne – informacje ogólne

Regulacje realizacji zamówień dokonywanych przez podmioty należące do sektora publicznego zawarte zostały w akcie normatywnym Prawo Zamówień Publicznych[1] ( dalej jako p.z.p.). Ustawa ta zawiera normy dotyczące zasad i trybów udzielania zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne ( kontrakty publiczne) są to odpłatne umowy zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest co do zasady jawne. Jawność postępowania jest realizowana w wielu przepisach wskazanej ustawy m.in. poprzez zapis, iż zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców o wykluczeniu ich z postępowania, odrzuceniu ich ofert czy o unieważnieniu postępowania wskazując co do poszczególnych uzasadnienie faktyczne i prawne. Ponadto, zasada jawności przejawia się w możliwości zapoznania się oferentów ze szczególnymi informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyróżnia się następujące tryby udzielenia zamówień publicznych:

  • przetarg nieograniczony – w którym -zgodnie z definicją zawartą w art. 39 p.z.p. – w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty;
  • przetarg ograniczony– w którym – zgodnie z definicją określoną w art. 47 p.z.p.- w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać tylko ci wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;
  • negocjacje z ogłoszeniem– w którym – zgodnie z art. 54 p.z.p. – po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert;
  • dialog konkurencyjny – w którym – zgodnie z art. 60a p.z.p. – po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a dopiero następnie zaprasza ich do składania ofert;
  • negocjacje bez ogłoszenia – w którym – zgodnie z art. 61 p.z.p. – zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert;
  • zamówienie z wolnej ręki- w którym – zgodnie z art. 66 p.z.p. – w którym, zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą;
  • zapytanie o cenę – w którym – zgodnie z art. 69 p.z.p. – zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert;
  • licytacja elektroniczna – w którym – zgodnie z art. 74 p.z.p. – za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty ( postąpienia) polegające na automatycznej klasyfikacji.

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych określa procedury dokumentowania postępowań realizacji zamówień, zasady zawierania umów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów regulujących zamówienia a także zasady odwołań przed sądami oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

Uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zamawiający i wykonawca.

Zamawiającym zgodnie z art. 2 punkt 12 p.z.p. jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana do stosowania ustawy p.z.p. przy udzielaniu zamówienia publicznego. Podmioty te wymienione zostały w art. 3 wskazanej ustawy, do których zaliczyć należy m.in. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Zamawiający obowiązany jest przygotować i przeprowadzić postępowanie w sprawie realizacji zamówienia publicznego.

Wykonawcą zgodnie z art. 2 punkt 11 p.z.p.  jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Najczęściej jako wykonawcy występują podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej[2].

Każdemu wykonawcy, uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli zostaną pokrzywdzone w wyniku naruszenia przepisów prawa przez zamawiającego wskazanych w ustawie p.z.p.

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. 2004 nr 19 poz. 177).

[2] Art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807).